تعداد يافت شده (۶۲) صفحه ۱ از ۵
% فهرست واژگان دانشگاهی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: مهدی خداپرست‌تهامی - نویسنده: ندا مهتری
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۵۰۰۰
%نگاهی به سازگاری‌های سلولی و مولکولی به تمرینات ورزشی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: رضا قراخانلو - نویسنده: مهدیه ملانوری‌شمسی
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۵۰۰۰
677 واژه پرکاربرد در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید طهماسبی - نویسنده: امیر وزینی‌طاهر
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
Applied technical contexts in PE & Sport scienced :متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا اسد - نویسنده: فرزاد سارابیگی
قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
SPSS در تربیت بدنی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: عبدالحمید دانشجو - نویسنده: رضا نوبخت
قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
آمادگی جسمانی و بدنسازی برای دختران
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: نعیما خواجوی - نویسنده: شهناز ایزدمهر
قیمت:۱۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰
آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی در آب
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: تامن‌هیرو شیمیزو، - مترجم: عفت لطفی‌پور
قیمت:۲۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۲۰۰۰
آموزش تکواندو
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: لقمان کشاورز
قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
آناتومی انسان ویژه دانشجویان تربیت‌بدنی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: صدیقه اسلامی - نویسنده: جمشید همتی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آناتومی تمرینات قدرتی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: فردریک دلاویر - مترجم: احمد نیک‌روان
قیمت:۴۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۸۰۰۰
آناتومی شنا
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: ایان مک‌لود - مترجم: حیدر صادقی
قیمت:۲۹۱۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۱۰۰۰
آناتومی و فیزیولوژی انسان (هولز)
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: د شی‌یر؛ - مترجم: خسرو ابراهیم؛
قیمت:۳۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۸۰۰۰