-
تعداد يافت شده (۱۱۷)
صفحه ۱ از ۱۰
1029-آمار و احتمالات

1029-آمار و احتمالات

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: عليرضا طالعي

قیمت : ۵۶۰۰۰ ریال

1230- مفاهيم و روشهاي آماري

1230- مفاهيم و روشهاي آماري

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: پرويز نصيري - نويسنده: غلامرضا رضايي‌پورالماسي

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال

1254- روشهاي نمونه‌گيري (1)

1254- روشهاي نمونه‌گيري (1)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي عميدي

قیمت : ۴۲۰۰۰۰ ریال


1332-كنترل كيفيت آماري (رشته آمار)

1332-كنترل كيفيت آماري (رشته آمار)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد بامني‌مقدم - ويراستار: مسعود يارمحمدي

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال

1369- آمار و احتمال پيشرفته در زيست شناسي

1369- آمار و احتمال پيشرفته در زيست شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مسعود يارمحمدي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

1389-احتمال و كاربرد آن (رشته آمار)

1389-احتمال و كاربرد آن (رشته آمار)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي عميدي - ويراستار: عين‌الله پاشا

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال


1450- طرح آزمايش‌هاي(1)

1450- طرح آزمايش‌هاي(1)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامحسين شاهكار - نويسنده: ابوالقاسم بزرگ

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال

1813- محاسبات آماري با كامپيوتر

1813- محاسبات آماري با كامپيوتر

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سعيد اميري - نويسنده: حسين حسني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

2283- آمار و احتمالات كاربردي

2283- آمار و احتمالات كاربردي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: معروف خليلي - نويسنده: همايون كانوني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


2367- تجزيه و تحليل آماري پيشرفته

2367- تجزيه و تحليل آماري پيشرفته

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: لقمان كشاورز

قیمت : ۴۷۰۰۰۰ ریال

2501- آمار و احتمال كاربردي: ويراست 2

2501- آمار و احتمال كاربردي: ويراست 2

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: معروف خليلي - نويسنده: همايون كانوني

قیمت : ۴۹۰۰۰۰ ریال

2913-تحليل آماري

2913-تحليل آماري

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: حميدرضا وزيري‌گهر،

قیمت : ۱۲۵۰۰۰۰ ریال