فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

پرداخت به صورت کارت به کارت: 9102 1930 8610 6219 به نام فريدون طاعتی